Проектот

„Воспоставување дијалог за грижа: наша заедничка одговорност кон иднината“

Она што го очекуваме

Придобивките од проектот

Проектот ќе има директен позитивен ефект врз партнерските организации и целните групи; од една страна ќе се воспостави посилна врска помеѓу агентите од двете страни на границата, активно вклучени во активностите што ќе резултира со поодржлива, предвидлива и наменска динамика на меѓусебните односи.

Заедничката работа ќе придонесе за подлабоко меѓусебно разбирање, подобрена култура на дијалог, размена на добри практики и дополнително ќе го зајакне опипливо нивниот капацитет за справување со предизвиците од заеднички интерес.

2 Општини – Дупница и Карбинци и Прекугранична соработка 

Надвор од директниот ефект врз партнерите и учесниците, проектот има за цел да одговори на прашања кои се од универзален карактер за 2-те општини – Дупница и Карбинци и регионот на прекуграничната соработка, како што е постоењето на многу ранливи области со предиспозиција за пожари и поплави засилени со (i) висок антропоген притисок и (i) теоретски и практични дефицити во противпожарната култура на граѓаните; 

Затоа, тековниот проект е концентриран на изградба на мерки за релевантен одговор преку развој на поддржан заеднички механизам за управување со катастрофи и превенција од ризици, промоција на свеста за климатските промени, учесници во обуки и кампањи во областа на превенција од ризици (вклучувајќи ги и ранливите групи), итн.

идејата е да се стимулира одржлива промена во перцепциите и ставовите на граѓаните со што ќе се изгради еколошки и ризично свесно општество.

Погледнете го профилот на партнерите

mk_MK