Подготвеност

Истражување за подготвеноста на локалните граѓани во однос на природни и вештачки непогоди

прашалници

Истражувањето

силуета, бизнис, цео-3265699.jpg

Серија интервјуа во живо со граѓани од Дупница и Карбинци

200 граѓани – 50 деца, 50 претставници на млади, 50 возрасни и 50 стари лица во секоја област.

400 кратки прашалници и

онлајн тест за вреднување на теоретските знаења

За

Поради специфичните карактеристики на подрачјата, како и климатските услови и двете општини се изложени на закана од пожар, особено во критичните месеци јуни, јули и август; Понатаму, се проценува дека општина Дупница е една од областите со највисоки нивоа на антропоген притисок (72,4 %) што ја дефинира како општо ранлива средина.

Проблемот што го истражува тековната активност е незадоволителната противпожарна култура на граѓаните – немаат основни знаења и практични вештини, клучни кога станува збор за правилно управување со ризична ситуација, особено имајќи ја предвид општата ранливост на населената област.

Идејата е точните параметри на нивната бихејвиорална неписменост во однос на управувањето со ризикот да станат видливи со што ќе се овозможи воспоставување релевантен акциски план/стратегија/кампањи со конкретни мерки кои ќе имаат капацитет да ги пополнат празнините во практичното и теоретското знаење за граѓаните и да им обезбеди вредни алатки за навремена и доволна реакција.

 
млади, група, пријатели-3575167.jpg

Интервјуа во живо

Погледнете ги интервјуата кои се одржаа во Дупница и Карбинци

прашај, кој, што-1328466.jpg

200+200 Прашалници

Едноставни прашања за секоја категорија за учество.

Направете го онлајн тестот и добијте ги основните информации во случај на пожар

mk_MK