Основен курс за пожар во Дупница

Дупница

За курсот

Курсот за обука е дизајниран со цел да ја подигне свеста за опасностите од пожар во различни средини - надвор, дома, на училиште или на работното место и да промовира одржливо однесување во случај на вонредна состојба, вклучително и избирање и користење на противпожарен апарат или други релевантни средства. ; 

тоа е логично продолжение на PA 2 (Истражување за подготвеноста на локалните граѓани) бидејќи ќе ги пополни теоретските и практичните празнини на граѓаните и ќе дејствува како катализатор за покомпетентна шема на ставови.

Ќе се состои од 2 модули – едниот теоретски и другиот насочен кон пракса; учесниците ќе бидат поделени во две групи: деца (30) и лица со попреченост (30) со цел да се обратат што повеќе на ранливите групи и да се подготват поквалитетно во согласност со нивните потреби.

Обука за деца и ранливи групи

28.02, 01.03 и 02.02.2022 година за деца
23.02, 24.02 и 25.02.2022 година за лица со попреченост.

Содржината на курсот ќе гравитира кон темите:

(з) развој и ширење на пожар,

 (ii) дејство во случај на пожар, 

(iii) средства за алармирање,

 (iiii) итна медицинска помош, 

(iiii) процедури за евакуација. 

На крајот на курсот ќе се изврши проценка на стекнатото знаење и практични вештини со тест со повеќекратен избор и практична демонстрација; учесниците кои успешно го завршија курсот ќе добијат сертификат.

Исто така, ќе се имплементира систем за повратни информации бидејќи учесниците ќе можат да го оценат семинарот во однос на општиот квалитет, релевантноста на содржината и практичноста со перспектива за идно подобрување.

 

60

Учесници

ДОБИЈ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
mk_MK