Општина Карбинци

Профил на нашата општина

Ја правиме природата насмеана

Општина Карбинци се наоѓа во источниот дел на Републиката, зафаќа површина од 229,7 km2 во подножјето на планината Плачковица и во сливното подрачје на реката Брегалница. Се граничи со соседните општини: Пробиштип, Чешиново, Зрновци, Штип и Радовиш.

Општина Карбинци е нетипично рурална општина со седиште во селото Карбинци. Во општината влегуваат вкупно 25 села: Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, ГорниБалван, ГорноТрогерци, ДолниБалван, ДолноТрогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Норчафалидишали, Курчафалидишали, Курчафалидишали, Курчафалидишали, Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци, Црвуљево.

Баргала

Хидрографските карактеристики на подрачјето на општина Карбинци се слични на карактеристиките на источниот дел на државата, на пр. реки, порои, извори, вештачки акумулации. Главен речен тек е реката Брегалница која тече низ територијата на општината со среден дел од својот тек во должина од 9 км. Просечниот годишен проток е 17,3 m3/s. Останатите реки од поголемо значење се Козјачка, Аргуличка и Раданска Река кои се притоки на реката Брегалница.

Речните текови не се регулирани по целата должина и често се излеваат и ги поплавуваат земјоделските полиња, како и делови од населените населби како последица на долготрајни или поројни дождови.

Што се однесува до вештачките акумулации на територијата на општината, ниту една не е изградена, но има документација за изградба на брана на Козјачка Река (Баргала) од 1995 година, а проектот е вклучен во програмата на Владата.

Шумските површини на територијата на општината може да се сметаат за мали бидејќи зафаќаат 5.255 ha. Покрај карактеристиките на теренот, друга причина е сувата клима. Постојат главно листопадни и мешани шуми. Шумите Благун и белиот габер се застапени на над 700 m. надморска височина, а на помали површини може да се сретне сина и црна габер. Има и нискостеблести шуми кои не даваат можности за нивно искористување, туку служат за подобрување на микроклимата, за регулирање на водотеците, како и за естетските, амбиенталните и панорамските содржини на природната средина во целина. Шумите првенствено се користат за дрва, како и за собирање шумски производи и билки. За жал, дивата сеча се зголемува секоја година и затоа оваа територија спаѓа во групата на најзагрозени подрачја.

Општина Карбинци располага со вкупно 19.936 ha аграрна површина.

 

Како позначаен еколошки проблем се истакнува проблемот со загадувањето на почвата и водата. На територијата на општина Карбинци нема потенцијални загадувачи на воздухот, но постои практика на палење на комунален отпад, растителен шут и пластични материјали на отворено. Во општината нема индустрија со опасен потенцијал.

 

Подрачјето на општина Карбинци се карактеризира со сува клима со долги топли и суви лета и студени и влажни зими. Континенталната клима се судира со медитеранската клима која продира низ долините на реките Вардар и Брегалница. Просечната годишна температура е 12,9°С. Најтопли месеци во годината се јули и август со просечна месечна вредност од 23,8°С, а најстуден месец е јануари со 1,4°С. Поради сушната клима, во текот на летните месеци температурата често достигнува и до 41°С. Следствено, профилот на врнежи е со просечна годишна вредност од 50,6 mm; максималната вредност се постигнува во текот на месеците мај (56,1 mm) и октомври (53,6 mm), а минималната е во август. Годишно има – во просек – 18 дена со снег и тоа во месеците јануари и февруари. Дваат од северозападен и југоисточен правец, при што најзастапен е првиот со брзина од 5,2 м/с, а вториот со брзина од 6,7 м/с.

Според Пописот на населението и домаќинствата од 2002 година, вкупниот број на жители во општина Карбинци изнесува 4.012 граѓани. Од вкупниот број на жители во општинскиот центар, селото Карбинци има 643 жители, додека најголемо населено место е селото Таринци со 909 жители. Главното градско подрачје го сочинуваат селата Карбинци, Таринци, ДолниБалван и Нов Караорман со вкупно 1.955 жители или 491ТП2Т од вкупното население во општината.

Според националната застапеност, Македонците се мнозинство (79.76%), потоа Турците (18.15%), Власите (1.34%) и другите (0.75%). Според возрасните групи, младите т.е. од 0-24 години се 1.449 или 36.12%, од 25-64 години – 1.901 или 47.38%, а постарите лица над 65 години се 662 или 16.50%. Од аспект на социјална ранливост по возраст, може да се каже дека со приближно половина од населението во општина Карбинци кои се млади или постари (52.62%) населението е ранливо на влијанието на природните и човечките катастрофи.

Густината на населеност на km2 е 17,47. Има вкупно 1.322 домаќинства, 1.468 станови и 755 земјоделски стопанства.

Најголем дел (570 или 14.181 ТП2Т) од евидентираните вработени граѓани во општината работат во земјоделството и текстилната индустрија.

Во општина Карбинци работат 114 трговски друштва. Главната индустрија е земјоделството.

Сообраќајна инфраструктура: Општината се наоѓа на главниот сообраќаен коридор во источниот дел на државата, а најважни се магистралниот пат Штип-Кочани-Делчево кој е поврзан со Е-75 (Коридор 10), експресен пат А3, регионален пат Р-6 Штип-планина Плачковица и пругата Скопје-Велес-Штип-Кочани. Населените места во општината се поврзани со локална патна мрежа во вкупна должина од 107,6 километри, од кои 43,60 километри се асфалтирани и преминуваат преку три моста. Уличната патна мрежа во рамките на населените места е 33,5 километри, а асфалтирани се само 16 километри. Ова укажува на недоволно развиена локална сообраќајна инфраструктура и потреба од нејзина изградба и санација.

Комуникациска инфраструктура: Сите мобилни оператори ја покриваат територијата на општината и пристапот до интернет е достапен преку кабелски и оптички мрежи или преку мобилен интернет.

Енергетска инфраструктура: Сите населени места на територијата на општината се приклучени на електричната мрежа и електричната енергија се снабдува од Електроисток–Штип преку 10kV далноводи, трафостаници 10/04kV и нисконапонска мрежа во населените населени места.

Индустриските капацитети имаат свои дистрибутивни капацитети, столб ТС10/0,4 kV со 10kV надземни приклучоци.

Образование: На територијата на општина Карбинци има две основни училишта со осум сателитски/селски училишта до четврто одделение.

Здравствена грижа: Во општината има само една активна лекарска ординација и една аптека. Граѓаните главно ги користат здравствените установи во Штип.

Култура и историско наследство: Институции од областа на културата во Карбинци се домовите на културата како и културно-историските споменици (Кале) и археолошките локалитети (Баргала, ГорниЛозја, Тугли, Бандера) итн.

Општина Карбинци

Секторот за проекти на ЕУ

Општината работи со организации во Европа за поддршка на проекти со цел да им помогне на граѓаните да учествуваат во активностите.

Детали за контакт

Општина Карбинци, с. Карбинци бб., 2207 Карбинци Република Северна Македонија els.karbinci@t-home.mk http://www.karbinci.gov.mk
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драгана Митровиќ, координатор на проектот dragana.mitrovikj@yahoo.com

mk_MK