Истражување

Мапирање на ранливите зони со предиспозиција за пожар

Одговорни за спроведување на активноста ќе бидат и двајцата партнери кои ќе ја доделат на надворешни консултанти.
Вклучените експерти ќе работат во постојана соработка за целите на активноста

Општините се изложени на закана од пожар, особено во критичните месеци јуни, јули и август

Црна Гора, Балкан, Цетиње-823557.jpg

подготвеност на локалните граѓани во однос на природни и човечки непогоди

целите на активноста и ќе биде одговорен за (i) проверка на позадината, (ii) разработка на прашања за интервјуата, прашалниците и тестовите кои можат да укажат на конкретните недостатоци во знаењето на граѓаните

Недостатокот на основни знаења и практични вештини, клучно кога станува збор за правилно управување со ризична ситуација

Проверете го вашето основно знаење

mk_MK