Проектът

„Установяване на диалог за грижа: нашата споделена отговорност към бъдещето“

Какво очакваме

Ползите от проекта

Проектът ще има пряк положителен ефект върху партньорските организации и целевите групи; от една страна ще се създаде по-силна връзка между агентите от двете страни на границата, активно ангажирани в дейностите, което ще доведе до по-устойчива, предвидима и целенасочена динамика на взаимоотношенията.

Съвместната работа ще допринесе за по-дълбоко взаимно разбирателство, подобрена култура на диалог, обмен на добри практики и освен това осезаемо ще укрепи капацитета им да се справят с предизвикателства от общ интерес.

2 общини – Дупница и Карбинци и Трансгранично сътрудничество 

Освен директния ефект върху партньорите и участниците, проектът има за цел да адресира проблеми, които са от универсален характер за 2-те общини – Дупница и Карбинци и региона на ТГС, като наличието на много уязвими зони с предразположеност към пожари и наводнения, засилено от (i) висок антропогенен натиск и (i) теоретични и практически дефицити в противопожарната култура на гражданите; 

Следователно настоящият проект е съсредоточен върху изграждането на мерки за подходящ отговор чрез разработване на поддържан съвместен механизъм за управление на бедствия и превенция на риска, насърчаване на осведомеността относно изменението на климата, участници в обучения и кампании в областта на превенцията на риска (включително уязвими групи), и т.н.

идеята е устойчива промяна във възприятията и нагласите на гражданите, които да бъдат стимулирани, като по този начин се изгради екологично и рисковано общество

Разгледайте профила на партньорите

bg_BG