Община Карбинци

Профил на нашата община

Ние караме природата да се усмихва

Община Карбинци се намира в източната част на републиката, заема площ от 229,7 km2 в подножието на планината Плачковица и във водосбора на река Брегалница. Граничи със съседните общини: Пробищип, Чешиново, Зрновци, Щипанд Радовиш.

Община Карбинци е нетипично селска община със седалище в село Карбинци. В състава на общината влизат общо 25 села: Аргулица, Батане, Вртешка, Голем Габер, ГорниБалван, ГорноТрогерци, ДолниБалван, ДолноТрогерци, Ебеплина, Юнузлия, Калаузлия, Карбинци, Кепекчелия, Козяк, Крупище, Кърфалия, Новга Каралия, Кучичи Припечани, Прналия, Радание, Руляк, Таринци, Цървулево.

Баргала

Хидрографските характеристики на района на Община Карбинци са сходни с характеристиките на източната част на страната, напр. реки, порои, извори, изкуствени водоеми. Основният речен поток е река Брегалница, която протича през територията на общината със средната си част от течението си с дължина 9 км. Средният годишен дебит е 17,3 m3/s. Другите реки с по-голямо значение са реките Козячка, Аргуличка и Раданска, които са притоци на река Брегалница.

Потоците на реките не са регулирани по цялата си дължина и често в резултат на продължителни или поройни дъждове преливат и наводняват земеделските ниви, както и части от населените места.

Що се отнася до изкуствените водоеми на територията на общината, такива не са изградени, но има документация за изграждане на язовир на Козячкака река (Бъргала) от 1995 г., като проектът е включен в програмата на правителството.

Горските площи на територията на общината могат да се считат за малки, тъй като заемат 5.255 ха. Освен характеристиките на терена, друга причина е сухият климат. Има предимно широколистни и смесени гори. На над 700 м се срещат гори от благун и бял габър. надморска височина, а на по-малки територии се срещат син и черен габър. На по-висока височина има дъбови гори, черен ясен и букови гори. Има и нискостъблени гори, които не предоставят възможности за тяхното оползотворяване, а служат за подобряване на микроклимата, за регулиране на водните потоци, както и за естетиката, атмосферното и панорамното съдържание на природната среда като цяло. Горите се използват основно за дървесина, както и за събиране на горски продукти и билки. За съжаление незаконната сеч се увеличава всяка година и затова тази територия спада към групата на най-застрашените райони.

Община Карбинци разполага с общо 19 936 ха земеделска площ.

 

Проблемът със замърсяването на почвите и водите се изтъква като по-значим екологичен проблем. На територията на Община Карбинци няма потенциални замърсители на въздуха, но има практика на открито изгаряне на битови отпадъци, растителни отпадъци и пластмасови материали. В общината няма отрасъл с опасен потенциал.

 

Районът на Община Карбинци се характеризира със сух климат с продължително горещо и сухо лято и студена и влажна зима. Континенталният климат се сблъсква със средиземноморския климат, който прониква в долините на реките Вардар и Брегалница. Средната годишна температура е 12,9° С. Най-топлите месеци в годината са юли и август със средна месечна стойност 23,8° С, а най-студеният месец януари с 1,4° С. Поради сухия климат, през летните месеци температурата често достига до 41°С. Следователно профилът на валежите е със средна годишна стойност 50,6 mm; максималната стойност се достига през месеците май (56,1 мм) и октомври (53,6 мм), а минималната е през август. Годишно има – средно – 18 дни със сняг и това е през месеците януари и февруари. Ветровете духат от северозапад и югоизток, като първият е най-често срещан и със скорост 5,2 m/s, а вторият – със скорост 6,7 m/s.

Според преброяването на населението и домакинствата от 2002 г. общият брой на жителите на община Карбинци е 4 012 души. От общия брой жители на общинския център село Карбинци е 643 жители, а най-голямото населено място е с. Таринци с 909 жители. Основната градска зона се състои от селата Карбинци, Таринци, Долни Балван и Нов Караорман с общо 1955 жители или 49% от общото население на общината.

Според националното представителство македонците са мнозинство (79.76%), следвани от турците (18.15%), власите (1.34%) и други (0.75%). Според възрастовите групи младите хора, т.е. от 0-24 години са 1.449 или 36.12%, от 25-64 години – 1.901 или 47.38%, а възрастните хора над 65 години са 662 или 16.50%. От гледна точка на социалната уязвимост по възраст може да се каже, че при приблизително половината от населението в Община Карбинци, което е младо или в напреднала възраст (52.62%), населението е уязвимо към въздействието на природните и техногенните бедствия.

Гъстотата на населението на km2 е 17,47. Има общо 1322 домакинства, 1468 жилища и 755 земеделски стопанства.

Повечето (570 или 14.18%) от регистрираните заети граждани в общината работят в селското стопанство и текстилната индустрия.

В Община Карбинци работят 114 търговски дружества. Основната индустрия е селското стопанство.

Трафик инфраструктура: Общината е разположена на основния пътен коридор в източната част на страната, като най-важни са магистрала Щип-Кочани-Делчево, която е свързана с Е-75 (коридор 10), бърз път А3, регионален път Р-6 Щип-Плачковица и жп линията Скопие-Велес-Щип-Кочани. Населените места в общината са свързани с локална пътна мрежа с обща дължина 107,6 км, от които 43,60 км са с асфалтиране и преминават през три моста. Уличната пътна мрежа в рамките на населените места е 33,5 км, като само 16 км са асфалтирани. Това показва недостатъчно развита местна пътна инфраструктура и необходимостта от нейното изграждане и рехабилитация.

Комуникационна инфраструктура: Всички мобилни оператори покриват територията на общината и достъпът до интернет е достъпен чрез кабелни и оптични мрежи или чрез мобилен интернет.

Енергийна инфраструктура: Всички населени места на територията на общината са свързани към електрическата мрежа и електричеството се захранва от Електроисток – Щип чрез електропроводи 10kV, подстанции 10/04kV и мрежа ниско напрежение в населените места.

Промишлените съоръжения разполагат със собствени разпределителни съоръжения, стълб TS10/0,4 kV с въздушни връзки 10kV.

Образование: На територията на Община Карбинци има две основни училища с осем сателитни/селски училища до четвърти клас.

Здравеопазване: В общината има само един действащ лекарски кабинет и една аптека. Гражданите ползват основно здравните заведения в Щип.

Култура и историческо наследство: Институции в областта на културата в Карбинци са както домове на културата, така и културно-исторически паметници (Кале) и археологически обекти (Бъргала, ГорниЛозя, Тугли, Бъндера) и др.

Община Карбинци

отдел „Европейски проекти“.

Общината работи с организации в Европа за подкрепа на проекти, за да помогне на гражданите да участват в дейности.

Данни за контакт

Община Карбинци, с. Карбинци bb, 2207 Карбинци Република Северна Македония els.karbinci@t-home.mk http://www.karbinci.gov.mk
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Драгана Митровик, Координатор на проекта dragana.mitrovikj@yahoo.com

bg_BG