Картографиране

Картиране на уязвимите зони с пожарна предразположеност в райони Дупница и Карбинци

Стратегическо положение на общините в трансграничния регион

Настоящата дейност ще се развива на няколко етапа, всички необходими за създаване на съвместен механизъм за управление на бедствия и превенция на риска, който ще бъде в помощ и на двете общности

Необходим е системен подход за устойчиво намаляване на въздействията на изменението на климата (заедно с човешката дейност) върху природата и застроената среда, която макар и приоритет както за Община Дупница, така и за Община Карбинци, има известни дефицити по отношение на приобщаване и обхват в сегашния си вид . Общата цел тук е използване на стратегическата позиция на общините като част от трансграничния регион чрез цялостно укрепване на капацитета за съвместно справяне с общи предизвикателства, в конкретния случай – възникване на пожари.

Първият етап ще се състои от (i) идентифициране на районите, предразположени към пожар в град Дупница и с. Карбинци, заедно с (ii) анализи на оперативните силни и слаби страни на местните агенти/институции, пряко ангажирани с проблема ; освен това изследването ще бъде допълнено от (iii) сравнителен анализ на действащите местни/регионални политики и стратегии по отношение на ефективност и с цел създаване на теоретична база за бъдещ обмен на добри практики.

Резултати

След идентифициране на уязвимите зони ще бъде разработен и разпространен картографски документ на хартия и онлайн

„Противопожарното планиране на Община Карбинци като основен приоритет трябва да включва зони за почистване от двете страни на пътищата, които преминават през гори и горски площи.

По същия начин по отношение на пътищата, които минават през равнинната зона, нивите от двете страни на тези пътища трябва да се разорават след прибиране на плодовете, докато изгарянето на ниви през противопожарния сезон трябва да бъде строго забранено.

Друго важно действие, което трябва да се предприеме, е подобряването на планинската горска мрежа, за да се осигури безпрепятственото движение на пожарни коли при горски пожар в планинския район.”

 

Район Карбинци

Районът на община Карбинци е 44% равнина и 56% планина. От окончателната карта на риска от пожари изглежда, че 7.08% от района на община Карбинци е с много нисък риск от възникване и разпространение на пожари, 56.77% с нисък риск, 34.821 TP2T среден риск и 1.34 % висок риск.

Картиране на уязвимите зони с предразположеност към пожар в Карбинци (EN):

Reserch за Karbinci (EN) за изтегляне щракнете върху връзките по-долу.

Район на Дупница

Описание на уязвимите райони на Дупница и анализ на политиките и стратегиите

bg_BG